Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski-Karjalan Uskovat ry ja sen kotipaikka on Kitee.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on auttaa lähimmäisiä, tehdä lähetystyötä ja viedä sanomaa Jeesuksesta. Yhdistys sitoutuu Raamattuun ja Apostoliseen opetukseen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-    Välittää voittoa tavoittelematta hengellistä materiaalia

-    Järjestää erilaisia kristillisiä tapahtumia, joiden tavoitteena on voittaa ihmiset          Jeesukselle

-    Järjestää jäsenilleen ja eri sidosryhmille koulutustilaisuuksia

-    Hankkia ja kouluttaa vapaaehtoistyöntekijöitä

-    Toteuttaa paikallista toimintaa eri paikkakunnilla toimintaryhmien kautta

-    Ylläpitää toimintaa tukevaa toimitilaa

Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistys:

-    Omistaa pankkitilin, johon otetaan vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja

-    Omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta

-    Voi järjestää rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos henkilö ei hyväksy yhdistyksen sääntöjä eikä hengellistä ja käytännön toimintaa sekä toimii tietoisesti yhdistyksen toimintaa hajottaen. Hallitus kutsuu hänet kuultavaksi ja voi sen jälkeen hänet tarvittaessa erottaa.

4. Jäsenmaksut

Jäseniltä mahdollisesti perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta, sen suuruudesta sekä perimisestä, päättää syyskokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi (6) muuta jäsentä. Jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä kun vaatimus sen pitämisestä on hallitukselle esitetty.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tekstiviestein tai sähköpostitse.

10. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksun perimisestä sekä sen suuruudesta seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Siirry sivuilla